Røgfri skoletid

Læs mere om skolens rygepolitik herunder:

Røgfri skoletid

Skolens regnskab

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen offentliggør årligt regnskaberne for alle de ca. 1.200 tilskudsberettigede uddannelsesinstitutioner på Ministeriets område. Portalen er et dynamisk redskab, hvor du som bruger kan søge og få vist regnskaberne i tidsserier, bl.a. med henblik på at sammenligne eller analysere regnskabsdata.

Årsregnskaberne modtages digitalt i styrelsen efter gældende regler. Efter en datavalidering offentliggøres regnskaberne pr. institutionsområde i løbet af juli og august måned.

Du finder Grindsted Landbrugsskoles regnskab for de seneste 3 år på http://regnskabsportal.uvm.dk/ 

Indsatsområder

Skolens indsatsområder fremgår af de indgåede resultatlønskontrakter.

Opfølgning i relation til evalueringer

På baggrund af selvevalueringen udarbejder skolen en opfølgningsplan, der fastlægger ændringsbehov, operationelle mål, strategier og tidsplan for opfølgningen.

Opfølgningsplan i forbindelse med selvevaluering 2019/2020 kan læses her

Virksomhedsforlagt undervisning

Udlægningspolitik

Det er påkrævet, at Grindsted Landbrugsskole offentliggør virksomhedsforlagt undervisning. Vi skal her offentliggøre hvilke øvrige (uddannelses)institutioner, vi udlåner vores godkendelser til. Vi udlåner blandt andet til Landmænd, fængsler mv.

Udliciteringspolitik

Grindsted Landbrugsskole gennemfører undervisning inden for samtlige godkendte fælles kompetencebeskrivelser, hvorfor vi ikke ser, at andre (uddannelses)institutioner er bedre egnet i relation til udlicitering. Derfor vurderes en udliciteringen individuelt i relevante situationer. Qua vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag samt politik for kompetenceudvikling er vi af den overbevisning, at vi gennemfører arbejdsmarkedsuddannelser enten på vores lokationer eller virksomhedsforlagt.

Skolens organisationsplan

Skolens ordensregler

Alkoholpolitik og fælles hygge i Caféen:
Caféen har åbent hver torsdagen fra 20.30 til 23.00, og sidste udskænkning er kl. 22.30. Om torsdagen er Cafeen forbeholdt landbrugsskolens elever, da der i dette tidsrum udskænkes alkohol til elever over 18 år.

Cafeen er det eneste sted på skolen hvor elever og gæster må drikke alkohol. Skolen har en nedskreven alkoholpolitik. Den ses her

Der kan være enkelte fester i årets løb, hvor det er tilladt at drikke øl hvis du er under 18 år.

Kørsel:
Kørsel med TronsøSkolens elever er kun tilladt efter aftale med forstanderen.

Gæster:
Gæster er velkomne på skolen udenfor undervisningstiden.

Hvorfor er der skoleregler, og hvad sker der, hvis du overtræder dem?
Når der gælder nogle regler på skolen, skyldes det, at skolen skal fungere som arbejdsplads, som en god ramme om fritiden og som et hjem for mange i en periode af deres liv. Derudover skal vi også tage hensyn til, at der er både yngre og ældre elever på skolen.

Reglerne er der, for at dette fællesskab på skolen kan fungere godt – både for elever og ansatte.

Hvis du overtræder skolens alkoholregler, vil du blive overflyttet til dagskolevilkår. Det betyder, at du kun må opholde dig på skolen i undervisningstiden, og at du ikke kan beholde dit værelse. Bemærk at vagtlæreren og nattevagten har bemyndigelse til på stedet at tildele denne sanktion.

Beslutning om bortvisning fra skolen træffes af forstander eller inspektør.

Du kan blive bortvist fra skolen, hvis du:

 • Optræder truende eller voldeligt over for ansatte eller andre elever.
 • Deltager i mobning af andre elever.
 • Skader skolens dyr.
 • Skader skolens ting (uden straks at anmelde det).
 • Besidder narkotika, spiritus, skydevåben eller fyrværkeri.
 • Bringer andre unødigt i fare, f.eks. ved brug af ild.
 • Kører hensynsløst på skolens område.
 • Møder beruset til undervisningen.
 • Overtræder skolens IT-regler.
 • Ikke retter dig efter henstillinger og tilrettevisninger fra skolens ansatte.


Husk altid at spørge, hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder.

Fritagelse fra undervisning:
I hele landmandsuddannelsen, frem til og med landmand med speciale husdyr eller planter er der mødepligt. Det skyldes at staten betaler undervisningen og dermed forventer, at du følger undervisningen og også gerne fuldfører uddannelsen.

Mødepligt betyder at du møder frem til tiden, er frisk og udhvilet, har fået mad og deltager aktivt i undervisningen. Mødepligten gælder også morgensamlingen, hvor der gives beskeder, der kan gælde alle.

Fravær tæller når man ikke er der ved timens start.
Du har ved din tilmelding accepteret dette.

Der er enkelte muligheder for fritagelse:

 • Sygdom (ud over 3 dage skal der foreligge en lægeattest).
 • Lægebesøg.
 • Tandlægebesøg.
 • Køre- og teoriprøver samt glatbanekørsel
 • Deltagelse i nærtstående store familiebegivenheder.
 • Barnets 1. eller 2 sygedag.


Det du går glip af ved fraværet, skal du selv indhente.

Du skal under alle omstændigheder udfylde en fritagelsesseddel, som findes på kontoret. Denne fritagelsesseddel skal godkendes af forstander eller inspektør.

Er du syg, skal du mellem kl. 7.30 og kl. 8.00 ringe til skolens kontor på tlf.75 32 07 22 og melde dig syg.

Konsekvenser ved fravær:
Har du uacceptabelt fravær, vil du få en skriftlig advarsel, som også sendes til dine forældre hvis du er under 18 år.

Har du en uddannelsesaftale vil vi indberette dit fravær til din arbejdsgiver samt AUB.

Fortsætter fraværet kan skolen beslutte at bortvise dig.

Deltagerbetaling

Når man starter på skolen som elev, betaler man et depositum på 2000 kr. 

Prisen for kost og værelse pr. uge er 550 kr. i dobbeltværelse. 

For hjemmeboende elever er det muligt at deltage i alle måltider for 300 kr./uge.

Obligatoriske ekskursioner koster maksimalt 80 kr./dag, og udgiften er afhængig af det enkelte forløb. Vi planlægger med ca. 10-14 ekskursioner pr. skoleforløb.

Frivillige ekskursioner er udlandsturene, og vi opfordrer meget til at eleverne deltager på disse ture da de omfatter en del af undervisningen:

 • På 1. hovedforløb planlægger vi med en udlandstur til ca. 5.000 kr.
 • På 2. hovedforløb kan eleverne vælge mellem 2 forskellige studieture hvoraf den ene tur koster ca. 7.000 kr. og den anden tur koster ca. 18.000 kr.

Ønsker man ikke at deltage i en studietur vil der være almindelig undervisning på skolen med mødepligt.

Skolens tilgængelighed for handicappede

Grindsted Landbrugsskoles bygningsmasse består af bygninger i et eller to plan, og det kan derfor volde gangbesværede lidt problemer at komme rundt i hele bygningskomplekset.
Skolen er dog udstyret med elevator, og elevatoren er forbeholdt gangbesværede samt til brug ved godstransport.

Har skolen elever med handicap laves der i hvert enkelt tilfælde individuelle aftaler samt hjælpeforanstaltninger med henblik på, at gøre dagligdagen for den handicappede så nem som mulig.

Persondatapolitik

Denne politik beskriver, hvilke personoplysninger, vi indsamler om besøgende på skolens hjemmeside, kommende og nuværende elever og deres forældre samt andre eksterne samarbejdspartnere. Den beskriver også, hvordan vi håndterer oplysningerne, hvem de deles med og hvornår de bliver slettet igen.  

Politikken skal opfylde kravene til oplysning om behandling af personoplysninger i EU's Forordning om beskyttelse af persondata (GDPR) 2016/679 af 27. april 2016, som er trådt i kraft 25. maj 2018, samt lov om persondata (Reference indsættes når loven er vedtaget).  

Læs mere her: Persondatapolitik Til Hjemmesiden 2020

Læs mere om behandlingen af personoplysninger som led i selvpodning under supervision på skoler og uddannelsesinstitutioner her: Underretning Om Behandlingen Af Dine Personoplysninger

Cookiepolitik

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Når du trykker accepter cookies accepterer du dermed vores cookiepolitikker.

Du kan læse mere samt ændre dit samtykke her: Cookiepolitik.

Antimobbestrategi

Antimobbestrategi på Grindsted Landbrugsskole

Som elev på Grindsted Landbrugsskole er man forpligtiget til at bidrage til et positivt fællesskab, hvor der skal være plads til forskelligheder.

Derfor skal elever på Grindsted Landbrugsskole behandle andre elever samt skolens personale med respekt og tolerance.

Formål

En forudsætning for et godt læringsmiljø er, at den enkelte elev føler sig tryg og oplever skolen som et rart sted at være. Formålet med denne antimobbestrategi er at sikre, at alle elever og personale kender skolens værdier og følger dem. Alle har et ansvar for at forebygge samt stoppe mobning.

Grindsted Landbrugsskole tolererer ikke mobning i nogen form. Dette gælder både i skoletiden og fritiden.

 

Handleplan

Hvis elever eller personale oplever mobning, er de forpligtiget til at handle:

• Episoden anmeldes til klasselærer og skolens forstander

• Klasselærer og skolens forstander udarbejder en handleplan for den berørte elev.

 

Konsekvenser ved mobning

I alle tilfælde vurderes og håndteres sagerne individuelt. Dette gælder også konsekvenserne for dem, der udøver mobning.

Konsekvenser for dem der udøver mobning kan være:

• Skriftlig advarsel

• Dagskole (eleven må kun opholde sig på skolen i undervisningstiden)

• Bortvisning.

 

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) definerer mobning således:

• Mobning i skolen udspringer af utrygge kulturer i klasser eller på de forskellige årgange.

• Mobning kan ses som udstødelsesdynamikker mellem mennesker i sociale sammenhænge, som børn og unge ikke har mulighed for at trække sig fra. Mobbeprocesser markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige medlemmer, mens andre ikke anerkendes, og derfor udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet. Dermed defineres fællesskabet af, hvem der ikke er med.

• Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer.

• Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange. Mobning handler altså ikke om svage elever, men om elever, som bliver gjort svage i et fællesskab.

 

Grindsted 15. november 2019

Skolens alkoholpolitik

 • Alkohol må kun forefindes og nydes i skolens Cafe, skolens øvrige område er til daglig alkoholfrit - dog er der en særlig aftale for skolens ældste elever.
 • Alle Grindsted Landbrugsskoles elever må komme i skolens Cafe. Torsdag aften udskænkes der alkohol i Cafeen, og ugens øvrige dage er Cafeen alkoholfri.
 • Alle elever over 18 år fra Grindsted landbrugsskole må drikke alkohol i Cafeen.
 • Alkoholen er under 5.0 % og serveres i krus.
 • Cafeen passes som udgangspunkt af skolens ældste elever.
 • Læreren er tilstede i Cafeen og husene torsdag aften i forbindelse med udskænkning af alkohol.
 • Vagtlæreren holder løbende tilsyn og sørger for at der undervejs ryddes op i cafeen.
 • Cafeen er åben efter aftale, men som regel fra kl. 20.30 til kl. 23.00 torsdag aften, og sidste udskænkning er kl. 22.30.
 • Kl. 8 er eleven undervisningsparat.
 • Forstander eller inspektør går jævnligt rundt i klasserne fredag morgen mellem 8.00 og 8.30.
 • Den enkelte lærer sørger for fraværsregistrering af elever, og hvis man som lærer oplever at en elev er beruset i undervisningstiden, tages eleven med til kontoret til forstander eller inspektør i første pause kl. 8.45. Her puster eleven i alkometer. Er promillen over 0,5 sendes eleven væk fra undervisningen. Arbejdsgiveren gives besked om årsag til elevens fravær af forstander. Berusede elever kan opholde sig på værelset og deltage i måltider, men har ikke adgang til skolen i øvrigt.
 • Som ansat har man pligt til at være opmærksom på at ovenstående bliver overholdt.
 • Skolens Produktionslederelever må indtage alkohol (under 5%) i deres eget rum i skolens kælder, og kun på følgende tidspunkter: Mandag – Tirsdag - Onsdag fra kl. 16 til kl. 22 (Torsdag er der lukket, og alkohol indtages i Cafeen).

Skolens værdigrundlag

Værdigrundlag:

Høj faglighed.
Vi er fagligt i front og stiller høje krav til eleverne.

Berigende fællesskab.
Den enkelte føler sig godt tilpas og udvikler sig menneskeligt og socialt.

Se muligheder.
Positiv tilgang til alle udfordringer - når en dør lukkes åbnes en anden.

Mission:

Vi uddanner landmænd som kan og vil drive områdets- såvel som landets landbrug i næste generation.

Vision:

Landmænd der uddannes på Grindsted Landbrugsskole er blandt de allerbedst uddannede i Danmark.

Elever som går på Grindsted Landbrugsskole opbygger venskaber og relationer som vil hjælpe dem i deres aktive liv.

Grindsted Landbrugsskole vil aktivt medvirke til elevernes dannelse, og til at give dem et positivt livssyn.

Evaluering af undervisningsmiljøet

Som beskrevet i "Kvalitets systematik" anvender skolen følgende indikatorer som dokumentation for kvaliteten af de uddannelser vi udbyder:

 • Tilfredshedsmåling af elever og medarbejdere.
 • Gennemførelsesprocenter / analyse af årsager til frafald.
 • Lokal undervisningsplaner set i forhold til gældende lovgivning og evaluering af den konkrete undervisning.
 • Undervisningsmiljøvurdering.
 • Udvikling af lærerkompetencer - herunder MUS.


Tilfredshedsmålinger:
Skolen gennemfører målinger af elevernes tilfredshed med undervisningen og de øvrige forhold på skolen i forbindelse med slut evaluering af hvert kursus. I den afsluttende evaluering indgår spørgsmål om elevernes tilfredshed generelt og ikke kun om udbyttet af undervisningen.

Klik her og se den seneste undervisningsmiljøvurdering (UVM)


Herudover deltager skolen i de årlige elevtilfredsundersøgelser, som gennemføres af eksternt analyseinstitut. Her analyseres både elevtilfredsheden og undervisningsmiljøet, og resultatet indgår i en benchmarking med landets øvrige erhvervsskoler.

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse gennemføres i henhold til Ministeriets regler herom, og resultatet tages op i skolens samarbejdsudvalg.

Gennemførelsesprocenter / analyser af frafald:
Både gennemførelsesprocenterne og analysen af årsagen til frafald fremgår af skole "Handlingsplan til øget gennemførelse". Gennemførelsestallene fremkommer via indberetninger i de administrative systemer. Årsagerne til frafaldet er baseret på skolens egne dataindsamling, idet de elever der ønsker at stoppe på uddannelsen, bliver spurgt om hvad de fremover vil, og hvad årsagen er til at de stopper på skolen. Resultatet af undersøgelsen over årsager til frafald indgår i skolens "Handlingsplan til øget gennemførelse".

Lokale undervisningsplaner set i forhold til gældende lovgivning og evaluering af den konkrete undervisning:
Undervisningsplanene er fastlagt i henhold til gældende bekendtgørelse på området, og de lokale undervisningsplaner findes tilgængelige på skolens hjemmeside.

Benchmarkingrapport i forbindelse med Elevtrivselsundersøgelse:
Grindsted Landbrugsskole deltager i den obligatoriske elevtrivselsundersøgelse. Resultatet diskuteres i skolens ledelse, der ager stilling til hvilke konkrete handlinger undersøgelsen giver anledning til.

Handlingsplan for øget gennemførelse

Procedure for elever der ikke er færdige ved et moduls afslutning. (GF, 1HF.)

Det klarlægges for eleven hvilke kompetencemål han/hun mangler at opnå.

1. Der aftales en plan for færdiggørelse f.eks:
      a. En tidsplan med mødedatoer og tidspunkter hvor overhøring skal finde sted
      b. Det aftales hvordan kontakten imellem elev og underviser skal holdes. (telefon, mail, brev).
      c. Der aftales alternativ kontrol af at de nødvendige kompetencer er opnået.
2. Hvis eleven ikke overholder aftalerne, ringes de op og der indgås en ny aftale.    
3. Hvis den nye aftale ikke overholdes, betragtes eleven som ophørt i uddannelsen og dette meddeles skriftligt til denne.    
4. Hvis Eleven har SPS-udstyr skal eleven tilbagelevere dette.    

Læs skolens Handlingsplan for øget gennemførelse 2019 her.


Loven om gennemsigtighed og åbenhed skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner.
For at kunne foretage et kvalificeret valg af uddannelsesinstitution, skal den enkelte borger kunne sammenligne de aktiviteter og mål, skolerne og uddannelsesinstitutionerne arbejder med, og de resultater, der opnås.
Institutionerne er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle disse oplysninger, idet de blandt andet vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt institutionen. Undervisningsministeriet stiller derfor oplysninger til rådighed for offentligheden og uddannelsesinstitutionerne om:

 • Elevers og studerendes fuldførelsestid
 • Fuldførelsesfrekvens frafald
 • Overgangsfrekvens til anden uddannelse
 • Overgangsfrekvens til beskæftigelse.


Alle de nævnte oplysninger er ikke relevante for alle typer af uddannelsesinstitutioner.

Beskæftigelsesfrekvenser året efter færdiggjort uddannelse

Elevråd

Formålet med skolens elevråd er at forbedre elevtrivslen, og at sikre kommunikation mellem elever og skole. Formålet er desuden at komme med forslag til, og forestå aktiviteter der er aktuelle for skolens elever. Dette sker i samarbejde med skolens personale. Herudover er det en træning i de demokratiske processer og frivilligt arbejde.

Elevrådet vælges for et halvt år af gangen.
Elevråd vælges blandt eleverne med en elev pr klasse. Elevrådet er overordnet andre udvalg der nedsættes af elevrådet. Elevrådet vælger blandt sine medlemmer en formand, der er med til at tegne elevrådet udadtil og som styrer elevrådsmøderne. Elevrådsmøderne afholdes en gang ugentligt. Blandt elevrådet vælges 2 personer til skolens bestyrelse. En elev over 18 med stemmeret og en uden stemmeret. Elevråd nedsætter selv underudvalg, hvor der kan deltage personer uden for elevrådet.

Mentorordning

Formål:
Ved hjælp af mentorernes personlige ressourcer, at hjælpe elever der af forskellige grunde ikke kan følge uddannelsen/undervisningen, til at blive selvhjulpne. Et delmål er at nedbringe frafaldet ved uddannelsen. Ordningen er baseret på frivillighed og er et tilbud til elever der har specielle udfordringer.

Hvilke grunde kan der være til at starte et mentorforhold?

Eleven mangler almindelig dannelse.
Eleven har sociale problemer.
Eleven har helbredsmæssige problemer.
Eleven har faglige problemer.
Eleven er af andre grunde frafaldstruet.

Udvælgelse af elever der har behov for mentorer.(Idet følgende kaldet mentii):
Udvælgelsen sker af klasselærer, kontaktlærer og øvrige personer der er i tæt kontakt med eleven. Der kan kun laves en ordning hvis både elev og mentor ønsker det.

Hvem kan være mentorer?

Lærere som ikke umiddelbart selv er lærere for den pågældende elev. Eventuelt andre der måtte have forudsætninger for at hjælpe eleven, det være sig personer udenfor skolen og eventuelt ældre eller ressourcestærke elever.

Mentorens opgave:
Afdække udfordringerne for mentii ved at lytte og spørge.
Gennem sine personlige ressourcer at hjælpe eleven bedst muligt i forhold til den fælles kontrakt.

Aflønning af mentorer:
Lærerne aftaler en tidsramme med ledelsen. For øvrige er mentorjobbet ulønnet.

Kontrakt:
Når der udvalgt en elev som mentii, laves der en kontrakt mellem mentor og mentii. Kontrakten godkendes af den mentorordningsansvarlige.
Kontrakten skal som minimum indeholde:

Formålet med mentorordningen for eleven:

Hvad der indgår i mentorordningen for denne elev
Varigheden af mentorforholdet.
Rammer for mentorforholdet.

Uddannelse:
Lærerne der skal være mentorer sendes på et 8 timers kursus. Herudover laves der erfagrupper til kollegial sparring på området.

Ansvarlig for mentorordning:
Der udpeges en mentoransvarlig der står for koordineringen og som deltager i kontraktudfærdigelsen.

Formular til mentoraftale hentes på kontoret.

Skolens vedtægter

Du kan læse skolens vedtægter her: Skolens vedtægter

Eksamensregler

Grundforløbsprøven udarbejdes i henhold til gældend bekendtgørelse § 22 (se mere her) og endvidere i samarbejde med de øvrige jordbrugs og landbrugsskoler i Danmark som udbyder landbrugsuddannelsen- se mere her

Det etablerede samarbejde beror på f.eks. temamøder hvor landets skoler mødes og afstemmer forhold som: mål og krav, eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag, bedømmelseskriterier og sparring vedr. prøveafholdelse (se referat af møde den 07.01.2016 på Bygholm Landbrugsskole her).

Endvidere etableres der workshop på årsmødet for jordbrugets uddannelser hvor inspiration og erfaringsudveksling gøres mulig for de på skolerne involverede parter.


Klik her og læs skolens eksamensreglement.

Klik her: Bekendtgørelse om prøver og eksamen og læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser.