En typisk hverdag på landbrugsskolen

 

Se videoen og hør Laura fortælle om, hvad en typisk hverdag på Grindsted Landbrugsskole består af.

Screenshot 10

Faciliteter 

Undervisningen

Undervisning foregår i klasselokaler, idrætshallen, værksteder, mark, og ude hos landmanden.

Idrætshal

Idrætshallen har håndbold-banemål og giver mulighed for et bredt udvalg af udstyr til mange sportsgrene, blandt andet er der springgrav og fitnesscenter.

Værksteder

Værkstederne rummer moderne udstyr til smede- og maskinarbejde.

Traktor til praktik

Til markpraktik har vi en leasing aftale med en maskinforhandler, så vi altid har nye traktormodeller du kan øve dig med.

Praktiklandmænd

Vi har mange praktiklandmænd knyttet til skolen. Der er mange forskellige produktionsgrene og -typer præsenteret. Her kommer du f.eks. i staldpraktik på grundforløbet, og på lederuddannelsen bruger vi landmandens data til trænings- og eksamensopgaver.

Ridecenter

Er du hesteinteresseret kan du medbringe din egen hest i skolens ridecenter, Tronsø Equestrian. Her kan du også tilkøbe rideundervisning m.m.

Tilmelding af hest

Tøj bestilling

Her kan du bestille tøj med skolens logo på via Davidsen. Det er vigtigt du følger denne vejledning når du bestiller gennem webshoppen første gang. Hvis du ikke allerede er oprettet i systemet, skal du kontakte Rikke for at få et login. 

Se udvalget fra Davidsen webshop her, uden at logge ind.

Skolens tilgængelighed for handicappede

Grindsted Landbrugsskoles bygningsmasse består af bygninger i et eller to plan, og det kan derfor volde gangbesværede lidt problemer at komme rundt i hele bygningskomplekset.
Skolen er dog udstyret med elevator, og elevatoren er forbeholdt gangbesværede samt til brug ved godstransport.

Har skolen elever med handicap laves der i hvert enkelt tilfælde individuelle aftaler samt hjælpeforanstaltninger med henblik på, at gøre dagligdagen for den handicappede så nem som mulig.

DSF4873 Kopi

Skolens hverdag

Mødepligt og fravær

Du har mødepligt til samtlige timer. I særlige tilfælde kan dit fravær registreres som lovligt fravær. Det kræver at du udfylder en fraværsseddel, og får denne underskrevet af inspektøren. Det er inspektøren der vurderer i hvilke tilfælde der kan gives lovligt fravær. F.eks. kan du få fri i forbindelse med køreprøve/teoriprøve samt kørsel på bane, hvorimod de almindelige køretimer gennemføres i fritiden. 

Sygdom og fravær

Er du syg om morgenen inden skolen starter, skal du ringe til skolens kontor inden klokken 8.00 og meddele dette, og det skal du gøre hver dag, hvis du er syg over flere dage.

Hvis du bliver syg i løbet af dagen, skal du give din lærer besked, og melde dig syg på kontoret.

Dit eventuelle fravær bliver registreret, og din arbejdsgiver kan følge med på praktikpladsen.dk

Læs mere om fraværspolitik, samt elev klagevejledning under Om Skolen > Kvalitetsarbejde > Fraværspolitik

Studie- og erhvervsvejledning

Efter aftale, studievejleder Poul Thomsen tlf. 40 17 35 10.

Skolens ordensregler

Alkoholpolitik og fælles hygge i Caféen:
Caféen har åbent hver torsdag fra 20.30 til 23.00, og sidste udskænkning er kl. 22.30. Om torsdagen er Cafeen forbeholdt landbrugsskolens elever, da der i dette tidsrum udskænkes alkohol til elever over 18 år.

Cafeen er det eneste sted på skolen hvor elever og gæster må drikke alkohol.

Der kan være enkelte fester i årets løb, hvor det er tilladt at drikke øl hvis du er under 18 år.

Kørsel:
Kørsel med TronsøSkolens elever er kun tilladt efter aftale med forstanderen.

Gæster:
Gæster er velkomne på skolen udenfor undervisningstiden.

Hvorfor er der skoleregler, og hvad sker der, hvis du overtræder dem?
Når der gælder nogle regler på skolen, skyldes det, at skolen skal fungere som arbejdsplads, som en god ramme om fritiden og som et hjem for mange i en periode af deres liv. Derudover skal vi også tage hensyn til, at der er både yngre og ældre elever på skolen.

Reglerne er der, for at dette fællesskab på skolen skal fungere godt – både for elever og ansatte.

Hvis du overtræder skolens alkoholregler, vil du blive overflyttet til dagskolevilkår. Det betyder, at du kun må opholde dig på skolen i undervisningstiden, og at du ikke kan beholde dit værelse. Bemærk at vagtlæreren og nattevagten har bemyndigelse til på stedet at tildele denne sanktion.

Beslutning om bortvisning fra skolen træffes af forstander eller inspektør.

Du kan blive bortvist fra skolen, hvis du:

 • Optræder truende eller voldeligt over for ansatte eller andre elever.
 • Deltager i mobning af andre elever.
 • Skader skolens dyr.
 • Skader skolens ting (uden straks at anmelde det).
 • Besidder narkotika, spiritus, skydevåben eller fyrværkeri.
 • Bringer andre unødigt i fare, f.eks. ved brug af ild.
 • Kører hensynsløst på skolens område.
 • Møder beruset til undervisningen.
 • Overtræder skolens IT-regler.
 • Ikke retter dig efter henstillinger og tilrettevisninger fra skolens ansatte.


Husk altid at spørge, hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder.

Fritagelse fra undervisning:
I hele landmandsuddannelsen, frem til og med landmand med speciale husdyr eller planter er der mødepligt. Det skyldes at staten betaler undervisningen og dermed forventer, at du følger undervisningen og også gerne fuldfører uddannelsen.

Mødepligt betyder at du møder frem til tiden, er frisk og udhvilet, har fået mad og deltager aktivt i undervisningen.

Der er enkelte muligheder for lovlig fritagelse:

 • Sygdom (ud over 3 dage skal der foreligge en lægeattest).
 • Lægebesøg.
 • Tandlægebesøg.
 • Køre- og teoriprøver samt glatbanekørsel
 • Deltagelse i nærtstående store familiebegivenheder.
 • Barnets 1. eller 2 sygedag.


Det du går glip af ved fraværet, skal du selv indhente.

Du skal under alle omstændigheder udfylde en fritagelsesseddel, som findes på kontoret. Denne fritagelsesseddel skal godkendes af forstander eller inspektør.

Er du syg, skal du mellem kl. 7.30 og kl. 8.00 melde dig syg via appen Studie+.

Konsekvenser ved fravær:

 • Skolens inspektør udsender hver 2. uge, på baggrund af fraværsstatistikken og individuel vurdering, en oversigt over fravær ved udvalgte elever.
 • Klasselærer følger op og tager første samtale med eleven.
 • Klasselærer og studievejleder tager anden samtale med eleven – eventuelt sammen med arbejdsgiver og forældre
 • Klasselærer, studievejleder og skolens forstander tager en tredje samtale med eleven, og vurderer hvad der skal ske, og studievejleder laver en skriftlig handlingsplan. Eleven får ved denne lejlighed 1. skriftlig advarsel, og forældre (hvis eleven er under 18 år) og eventuelt arbejdsgiver får en kopi af advarslen.
 • NB! Alle samtaler med eleven noteres i Studie+.

Antimobbestrategi

Antimobbestrategi på Grindsted Landbrugsskole

Som elev på Grindsted Landbrugsskole er man forpligtiget til at bidrage til et positivt fællesskab, hvor der skal være plads til forskelligheder.

Derfor skal elever på Grindsted Landbrugsskole behandle andre elever samt skolens personale med respekt og tolerance.

Formål

En forudsætning for et godt læringsmiljø er, at den enkelte elev føler sig tryg og oplever skolen som et rart sted at være. Formålet med denne antimobbestrategi er at sikre, at alle elever og personale kender skolens værdier og følger dem. Alle har et ansvar for at forebygge samt stoppe mobning.

Grindsted Landbrugsskole tolererer ikke mobning i nogen form. Dette gælder både i skoletiden og fritiden.

 

Handleplan

Hvis elever eller personale oplever mobning, er de forpligtiget til at handle:

• Episoden anmeldes til klasselærer og skolens forstander

• Klasselærer og skolens forstander udarbejder en handleplan for den berørte elev.

 

Konsekvenser ved mobning

I alle tilfælde vurderes og håndteres sagerne individuelt. Dette gælder også konsekvenserne for dem, der udøver mobning.

Konsekvenser for dem der udøver mobning kan være:

• Skriftlig advarsel

• Dagskole (eleven må kun opholde sig på skolen i undervisningstiden)

• Bortvisning.

 

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) definerer mobning således:

• Mobning i skolen udspringer af utrygge kulturer i klasser eller på de forskellige årgange.

• Mobning kan ses som udstødelsesdynamikker mellem mennesker i sociale sammenhænge, som børn og unge ikke har mulighed for at trække sig fra. Mobbeprocesser markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige medlemmer, mens andre ikke anerkendes, og derfor udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet. Dermed defineres fællesskabet af, hvem der ikke er med.

• Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer.

• Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange. Mobning handler altså ikke om svage elever, men om elever, som bliver gjort svage i et fællesskab.

 

Grindsted 15. november 2019

Elevråd

Formålet med skolens elevråd er at forbedre elevtrivslen, og at sikre kommunikation mellem elever og skole. Formålet er desuden at komme med forslag til, og forestå aktiviteter der er aktuelle for skolens elever. Dette sker i samarbejde med skolens personale. Herudover er det en træning i de demokratiske processer og frivilligt arbejde.

Elevrådet vælges for et halvt år af gangen.
Elevråd vælges blandt eleverne med en elev pr klasse. Elevrådet er overordnet andre udvalg der nedsættes af elevrådet. Elevrådet vælger blandt sine medlemmer en formand, der er med til at tegne elevrådet udadtil og som styrer elevrådsmøderne. Elevrådsmøderne afholdes en gang ugentligt. Blandt elevrådet vælges 2 personer til skolens bestyrelse. En elev over 18 med stemmeret og en uden stemmeret. Elevråd nedsætter selv underudvalg, hvor der kan deltage personer uden for elevrådet.

Røgfri skoletid

Læs mere om skolens rygepolitik herunder:

Røgfri skoletid

Skolens alkoholpolitik

 • Alkohol må kun forefindes og nydes i skolens Cafe, skolens øvrige område er til daglig alkoholfrit - dog er der en særlig aftale for skolens ældste elever.
 • Alle Grindsted Landbrugsskoles elever må komme i skolens Cafe. Torsdag aften udskænkes der alkohol i Cafeen, og ugens øvrige dage er Cafeen alkoholfri.
 • Alle elever over 18 år fra Grindsted landbrugsskole må drikke alkohol i Cafeen.
 • Alkoholen er under 5.0 % og serveres i krus.
 • Cafeen passes som udgangspunkt af skolens ældste elever.
 • Læreren er tilstede i Cafeen og husene torsdag aften i forbindelse med udskænkning af alkohol.
 • Vagtlæreren holder løbende tilsyn og sørger for at der undervejs ryddes op i cafeen.
 • Cafeen er åben efter aftale, men som regel fra kl. 20.30 til kl. 23.00 torsdag aften, og sidste udskænkning er kl. 22.30.
 • Kl. 8 er eleven undervisningsparat.
 • Forstander eller inspektør går jævnligt rundt i klasserne fredag morgen mellem 8.00 og 8.30.
 • Den enkelte lærer sørger for fraværsregistrering af elever, og hvis man som lærer oplever at en elev er beruset i undervisningstiden, tages eleven med til kontoret til forstander eller inspektør i første pause kl. 8.45. Her puster eleven i alkometer. Er promillen over 0,5 sendes eleven væk fra undervisningen. Arbejdsgiveren gives besked om årsag til elevens fravær af forstander. Berusede elever kan opholde sig på værelset og deltage i måltider, men har ikke adgang til skolen i øvrigt.
 • Som ansat har man pligt til at være opmærksom på at ovenstående bliver overholdt.
 • Skolens Produktionslederelever må indtage alkohol (under 5%) i deres eget rum i skolens kælder, og kun på følgende tidspunkter: Mandag – Tirsdag - Onsdag fra kl. 16 til kl. 22 (Torsdag er der lukket, og alkohol indtages i Cafeen).

Vil du vide mere?

Kontakt skolens kontor på tlf. 75320722

Eller studievejlederne 

Poul Thomsen på tlf. 40173510

Anne Olesen på tlf. 61711326