Skolens regnskab

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen offentliggør årligt regnskaberne for alle de ca. 1.200 tilskudsberettigede uddannelsesinstitutioner på Ministeriets område. Portalen er et dynamisk redskab, hvor du som bruger kan søge og få vist regnskaberne i tidsserier, bl.a. med henblik på at sammenligne eller analysere regnskabsdata.

Årsregnskaberne modtages digitalt i styrelsen efter gældende regler. Efter en datavalidering offentliggøres regnskaberne pr. institutionsområde i løbet af juli og august måned.

Du finder Grindsted Landbrugsskoles regnskab for de seneste 3 år på http://regnskabsportal.uvm.dk/ 

Virksomhedsforlagt undervisning

Udlægningspolitik

Det er påkrævet, at Grindsted Landbrugsskole offentliggør virksomhedsforlagt undervisning. Vi skal her offentliggøre hvilke øvrige (uddannelses)institutioner, vi udlåner vores godkendelser til. Vi udlåner blandt andet til Landmænd, fængsler mv.

Udliciteringspolitik

Grindsted Landbrugsskole gennemfører undervisning inden for samtlige godkendte fælles kompetencebeskrivelser, hvorfor vi ikke ser, at andre (uddannelses)institutioner er bedre egnet i relation til udlicitering. Derfor vurderes en udliciteringen individuelt i relevante situationer. Qua vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag samt politik for kompetenceudvikling er vi af den overbevisning, at vi gennemfører arbejdsmarkedsuddannelser enten på vores lokationer eller virksomhedsforlagt.

Skolens organisationsplan

Deltagerbetaling

Når man starter på skolen som elev, betaler man et depositum på 2000 kr. 

Prisen for kost og værelse pr. uge er 565 kr. i dobbeltværelse. 

For hjemmeboende elever er det muligt at deltage i alle måltider for 300 kr./uge.

Obligatoriske ekskursioner koster maksimalt 80 kr./dag. Vi planlægger op til 15 ekskursioner pr. skoleforløb.

Frivillige ekskursioner er udlandsturene, og vi opfordrer meget til at eleverne deltager på disse ture da de omfatter en del af undervisningen.

Ønsker man ikke at deltage i en studietur vil der være almindelig undervisning på skolen med mødepligt.

Elevtrivselsundersøgelse

Læs om skolens Elevtrivselsundersøgelse

Se Elevtrivselsundersøgelse 2023 her.

Du kan læse mere her.

Kvalitetssystem

Læs om skolens Årshjul kvalitetsarbejde

Kvalitetssystem

Informationsindsamling

Opfølgningsplan

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

Læs om skolens virksomhedstilfredshedsundersøgelse

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse - resultater

Persondatapolitik

Denne politik beskriver, hvilke personoplysninger, vi indsamler om besøgende på skolens hjemmeside, kommende og nuværende elever og deres forældre samt andre eksterne samarbejdspartnere. Den beskriver også, hvordan vi håndterer oplysningerne, hvem de deles med og hvornår de bliver slettet igen.  

Politikken skal opfylde kravene til oplysning om behandling af personoplysninger i EU's Forordning om beskyttelse af persondata (GDPR) 2016/679 af 27. april 2016, som er trådt i kraft 25. maj 2018, samt lov om persondata (Reference indsættes når loven er vedtaget).  

Læs mere her: Persondatapolitik Til Hjemmesiden 2020

Læs mere om behandlingen af personoplysninger som led i selvpodning under supervision på skoler og uddannelsesinstitutioner her: Underretning Om Behandlingen Af Dine Personoplysninger

Cookiepolitik

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Når du trykker accepter cookies accepterer du dermed vores cookiepolitikker.

Du kan læse mere samt ændre dit samtykke her: Cookiepolitik.

Skolens værdigrundlag

Værdigrundlag:

Høj faglighed.
Vi er fagligt i front og stiller høje krav til eleverne.

Berigende fællesskab.
Den enkelte føler sig godt tilpas og udvikler sig menneskeligt og socialt.

Se muligheder.
Positiv tilgang til alle udfordringer - når en dør lukkes åbnes en anden.

Mission:

Vi uddanner landmænd som kan og vil drive områdets- såvel som landets landbrug i næste generation.

Vision:

Landmænd der uddannes på Grindsted Landbrugsskole er blandt de allerbedst uddannede i Danmark.

Elever som går på Grindsted Landbrugsskole opbygger venskaber og relationer som vil hjælpe dem i deres aktive liv.

Grindsted Landbrugsskole vil aktivt medvirke til elevernes dannelse, og til at give dem et positivt livssyn.

Evaluering af undervisningsmiljøet

Som beskrevet i "Kvalitets systematik" anvender skolen følgende indikatorer som dokumentation for kvaliteten af de uddannelser vi udbyder:

  • Tilfredshedsmåling af elever og medarbejdere.
  • Gennemførelsesprocenter / analyse af årsager til frafald.
  • Lokal undervisningsplaner set i forhold til gældende lovgivning og evaluering af den konkrete undervisning.
  • Undervisningsmiljøvurdering.
  • Udvikling af lærerkompetencer - herunder MUS.


Tilfredshedsmålinger:
Skolen gennemfører målinger af elevernes tilfredshed med undervisningen og de øvrige forhold på skolen i forbindelse med slut evaluering af hvert kursus. I den afsluttende evaluering indgår spørgsmål om elevernes tilfredshed generelt og ikke kun om udbyttet af undervisningen.

Se den seneste undervisningsmiljøvurdering (UVM) fra 2022


Herudover deltager skolen i de årlige elevtilfredsundersøgelser, som gennemføres af eksternt analyseinstitut. Her analyseres både elevtilfredsheden og undervisningsmiljøet, og resultatet indgår i en benchmarking med landets øvrige erhvervsskoler.

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse gennemføres i henhold til Ministeriets regler herom, og resultatet tages op i skolens samarbejdsudvalg.

Gennemførelsesprocenter / analyser af frafald:
Både gennemførelsesprocenterne og analysen af årsagen til frafald fremgår af skole "Handlingsplan til øget gennemførelse". Gennemførelsestallene fremkommer via indberetninger i de administrative systemer. Årsagerne til frafaldet er baseret på skolens egne dataindsamling, idet de elever der ønsker at stoppe på uddannelsen, bliver spurgt om hvad de fremover vil, og hvad årsagen er til at de stopper på skolen. Resultatet af undersøgelsen over årsager til frafald indgår i skolens "Handlingsplan til øget gennemførelse".

Lokale undervisningsplaner set i forhold til gældende lovgivning og evaluering af den konkrete undervisning:
Undervisningsplanene er fastlagt i henhold til gældende bekendtgørelse på området, og de lokale undervisningsplaner findes tilgængelige her på siden under punktet 'Lokale undervisningsplaner'.

Benchmarkingrapport i forbindelse med Elevtrivselsundersøgelse:
Grindsted Landbrugsskole deltager i den obligatoriske elevtrivselsundersøgelse. Resultatet diskuteres i skolens ledelse, der ager stilling til hvilke konkrete handlinger undersøgelsen giver anledning til.

Handlingsplan for øget gennemførelse

Procedure for elever der ikke er færdige ved et moduls afslutning. (GF, 1HF.)

Det klarlægges for eleven hvilke kompetencemål han/hun mangler at opnå.

1. Der aftales en plan for færdiggørelse f.eks:
      a. En tidsplan med mødedatoer og tidspunkter hvor overhøring skal finde sted
      b. Det aftales hvordan kontakten imellem elev og underviser skal holdes. (telefon, mail, brev).
      c. Der aftales alternativ kontrol af at de nødvendige kompetencer er opnået.
2. Hvis eleven ikke overholder aftalerne, ringes de op og der indgås en ny aftale.    
3. Hvis den nye aftale ikke overholdes, betragtes eleven som ophørt i uddannelsen og dette meddeles skriftligt til denne.    
4. Hvis Eleven har SPS-udstyr skal eleven tilbagelevere dette.    

Læs skolens Handlingsplan for øget gennemførelse 2022 her.


Loven om gennemsigtighed og åbenhed skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner.
For at kunne foretage et kvalificeret valg af uddannelsesinstitution, skal den enkelte borger kunne sammenligne de aktiviteter og mål, skolerne og uddannelsesinstitutionerne arbejder med, og de resultater, der opnås.
Institutionerne er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle disse oplysninger, idet de blandt andet vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt institutionen. Undervisningsministeriet stiller derfor oplysninger til rådighed for offentligheden og uddannelsesinstitutionerne om:

  • Elevers og studerendes fuldførelsestid
  • Fuldførelsesfrekvens frafald
  • Overgangsfrekvens til anden uddannelse
  • Overgangsfrekvens til beskæftigelse.


Alle de nævnte oplysninger er ikke relevante for alle typer af uddannelsesinstitutioner.

Beskæftigelsesfrekvenser året efter færdiggjort uddannelse

Mentorordning

Formål:
Ved hjælp af mentorernes personlige ressourcer, at hjælpe elever der af forskellige grunde ikke kan følge uddannelsen/undervisningen, til at blive selvhjulpne. Et delmål er at nedbringe frafaldet ved uddannelsen. Ordningen er baseret på frivillighed og er et tilbud til elever der har specielle udfordringer.

Hvilke grunde kan der være til at starte et mentorforhold?

Eleven mangler almindelig dannelse.
Eleven har sociale problemer.
Eleven har helbredsmæssige problemer.
Eleven har faglige problemer.
Eleven er af andre grunde frafaldstruet.

Udvælgelse af elever der har behov for mentorer.(Idet følgende kaldet mentii):
Udvælgelsen sker af klasselærer, kontaktlærer og øvrige personer der er i tæt kontakt med eleven. Der kan kun laves en ordning hvis både elev og mentor ønsker det.

Hvem kan være mentorer?

Lærere som ikke umiddelbart selv er lærere for den pågældende elev. Eventuelt andre der måtte have forudsætninger for at hjælpe eleven, det være sig personer udenfor skolen og eventuelt ældre eller ressourcestærke elever.

Mentorens opgave:
Afdække udfordringerne for mentii ved at lytte og spørge.
Gennem sine personlige ressourcer at hjælpe eleven bedst muligt i forhold til den fælles kontrakt.

Aflønning af mentorer:
Lærerne aftaler en tidsramme med ledelsen. For øvrige er mentorjobbet ulønnet.

Kontrakt:
Når der udvalgt en elev som mentii, laves der en kontrakt mellem mentor og mentii. Kontrakten godkendes af den mentorordningsansvarlige.
Kontrakten skal som minimum indeholde:

Formålet med mentorordningen for eleven:

Hvad der indgår i mentorordningen for denne elev
Varigheden af mentorforholdet.
Rammer for mentorforholdet.

Uddannelse:
Lærerne der skal være mentorer sendes på et 8 timers kursus. Herudover laves der erfagrupper til kollegial sparring på området.

Ansvarlig for mentorordning:
Der udpeges en mentoransvarlig der står for koordineringen og som deltager i kontraktudfærdigelsen.

Formular til mentoraftale hentes på kontoret.

Skolens vedtægter

Du kan læse skolens vedtægter her: Skolens vedtægter

Eksamensregler

Grundforløbsprøven udarbejdes i henhold til gældend bekendtgørelse § 22 (se mere her) og endvidere i samarbejde med de øvrige jordbrugs og landbrugsskoler i Danmark som udbyder landbrugsuddannelsen- se mere her

Det etablerede samarbejde beror på f.eks. temamøder hvor landets skoler mødes og afstemmer forhold som: mål og krav, eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag, bedømmelseskriterier og sparring vedr. prøveafholdelse (se referat af møde den 07.01.2016 på Bygholm Landbrugsskole her).

Endvidere etableres der workshop på årsmødet for jordbrugets uddannelser hvor inspiration og erfaringsudveksling gøres mulig for de på skolerne involverede parter.


Klik her og læs skolens eksamensreglement.

Klik her: Bekendtgørelse om prøver og eksamen og læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser.

Fraværspolitik

Se Grindsted Landbrugsskoles fraværspolitik.

Se også fraværs klagevejledning for elever.