Formål

Et delmål er at nedbringe frafaldet ved uddannelsen. Ordningen er baseret på frivillighed og er et tilbud til elever der har specielle udfordringer.

Hvilke grunde kan der være til at starte et mentorforhold?

  • Eleven mangler almindelig dannelse.
  • Eleven har sociale problemer.
  • Eleven har helbredsmæssige problemer.
  • Eleven har faglige problemer.
  • Eleven er af andre grunde frafaldstruet.

Udvælgelse af elever der har behov for mentorer.(Idet følgende kaldet mentii):

Udvælgelsen sker af klasselærer, kontaktlærer og øvrige personer der er i tæt kontakt med eleven. Der kan kun laves en ordning hvis både elev og mentor ønsker det.

Hvem kan være mentorer?

Lærere som ikke umiddelbart selv er lærere for den pågældende elev. Eventuelt andre der måtte have forudsætninger for at hjælpe eleven, det være sig personer udenfor skolen og eventuelt ældre eller ressourcestærke elever.

Mentorens opgave

Afdække udfordringerne for mentii ved at lytte og spørge.
Gennem sine personlige ressourcer at hjælpe eleven bedst muligt i forhold til den fælles kontrakt.

Aflønning af mentorer

Lærerne aftaler en tidsramme med ledelsen. For øvrige er mentorjobbet ulønnet.

Kontrakt

Når der udvalgt en elev som mentii, laves der en kontrakt mellem mentor og mentii. Kontrakten godkendes af den mentorordningsansvarlige.
Kontrakten skal som minimum indeholde:

Formålet med mentorordningen for eleven:

  • Hvad der indgår i mentorordningen for denne elev
  • Varigheden af mentorforholdet.
  • Rammer for mentorforholdet.

Uddannelse:
Lærerne der skal være mentorer sendes på et 8 timers kursus. Herudover laves der erfagrupper til kollegial sparring på området.

Ansvarlig for mentorordning:
Der udpeges en mentoransvarlig der står for koordineringen og som deltager i kontraktudfærdigelsen.

Formular til mentoraftale hentes på kontoret.