Evaluering af undervisningsmiljøet

Som beskrevet i "Kvalitets systematik" anvender skolen følgende indikatorer som dokumentation for kvaliteten af de uddannelser vi udbyder:

  • Tilfredshedsmåling af elever og medarbejdere.
  • Gennemførelsesprocenter / analyse af årsager til frafald.
  • Lokal undervisningsplaner set i forhold til gældende lovgivning og evaluering af den konkrete undervisning.
  • Undervisningsmiljøvurdering.
  • Udvikling af lærerkompetencer - herunder MUS.


Tilfredshedsmålinger:
Skolen gennemfører målinger af elevernes tilfredshed med undervisningen og de øvrige forhold på skolen i forbindelse med slut evaluering af hvert kursus. I den afsluttende evaluering indgår spørgsmål om elevernes tilfredshed generelt og ikke kun om udbyttet af undervisningen.

Klik her og se den seneste undervisningsmiljøvurdering (UVM)


Herudover deltager skolen i de årlige elevtilfredsundersøgelser, som gennemføres af eksternt analyseinstitut. Her analyseres både elevtilfredsheden og undervisningsmiljøet, og resultatet indgår i en benchmarking med landets øvrige erhvervsskoler.

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse gennemføres i henhold til Ministeriets regler herom, og resultatet tages op i skolens samarbejdsudvalg.

Gennemførelsesprocenter / analyser af frafald:
Både gennemførelsesprocenterne og analysen af årsagen til frafald fremgår af skole "Handlingsplan til øget gennemførelse". Gennemførelsestallene fremkommer via indberetninger i de administrative systemer. Årsagerne til frafaldet er baseret på skolens egne dataindsamling, idet de elever der ønsker at stoppe på uddannelsen, bliver spurgt om hvad de fremover vil, og hvad årsagen er til at de stopper på skolen. Resultatet af undersøgelsen over årsager til frafald indgår i skolens "Handlingsplan til øget gennemførelse".

Lokale undervisningsplaner set i forhold til gældende lovgivning og evaluering af den konkrete undervisning:
Undervisningsplanene er fastlagt i henhold til gældende bekendtgørelse på området, og de lokale undervisningsplaner findes tilgængelige på skolens hjemmeside.

Benchmarkingrapport i forbindelse med Elevtrivselsundersøgelse:
Grindsted Landbrugsskole deltager i den obligatoriske elevtrivselsundersøgelse. Resultatet diskuteres i skolens ledelse, der ager stilling til hvilke konkrete handlinger undersøgelsen giver anledning til.